செப்டம்பர் 8 : சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம்

International literacy day to be celebrated on September 8

International literacy day to be celebrated on September 8
International literacy day to be celebrated on September 8

சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம், இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. 1965ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17ஆம் தேதி, ஒவ்வோர் ஆண்டும் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதியைச் சர்வதேச எழுத்தறிவு தினமாகக் கொண்டாட, யுனெஸ்கோ முடிவு எடுத்தது. உலகில் எழுத்தறிவு இல்லாத 77 கோடியே 50 லட்சம் பேர் இருப்பதாகவும் உலகில் 5 பேரில் ஒருவர் இப்போதும் எழுத்தறிவு இல்லாதவராக இருப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எழுத்தறிவு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி என்பதே இந்த ஆண்டின் கருப் பொருளாகும். இந்த நாளையொட்டி, நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

International literacy day to be celebrated on September 8

The National Literacy Mission Authority (NLMA) will organize International Literacy Day (ILD) celebrations in the country on September 8. This year ILD will be celebrated in New Delhi. As part of the ILD celebrations, the ministry of human resource development is organizing KRITI Exhibition 2014 showcasing the products crafted by Jan Shikshan Sansthan. Efforts towards eradication of illiteracy started receiving worldwide attention, particularly from international organizations including Unesco. On September 8, 1965, the World Congress of ministers of education met in Tehran to discuss the problem for the first time at international level. Since then, this day was declared as the International Literacy Day by the Unesco at its 14th session in November, 1966. For over 40 years now, Unesco has been celebrating International Literacy Day by reminding the international community that literacy is a human right and the foundation of all learning. The importance of observing International Literacy Day is the need to mobilize public opinion in favour of the struggle against illiteracy. According to Human Development Report-2003-UNDP it is estimated that there are 879 million illiterate adults in the world, of which two-third are women. A statement by the press information bureau states that eradication of illiteracy has been one of the major national concerns of the government since independence. A literate society is an essential precondition for achieving social and economic advancement. There has been a significant decline in the absolute number of non-literates during the last decade.

Related posts