உலகிலேயே அழகான ரயில் நிலையம் : பெல்ஜியம் ஆண்ட்வெர்ப் ரயில் நிலையத்திற்கு முதலிடம்…

Antwerpen-Centraal is the world’s most beautiful station. உலகிலேயே அழகான ரயில் நிலையம் : பெல்ஜியம் ஆண்ட்வெர்ப் ரயில் நிலையத்திற்கு முதலிடம்…

Antwerpen-Centraal is the world's most beautiful station.

உலகிலேயே பெல்ஜியம் ஆண்ட்வெர்ப் ரயில் மிகவும் அழகான் ரயில் நிலையம் என தனியார் இன்டர்நெட் செய்தி நிறுவனம் அதன் பட்டியலில் வெளியிட்டுள்ளது…

உலகிலேயே அழகான ரயில் நிலையம் :

பெல்ஜியம் ஆண்ட்வெர்ப் ரயில் நிலையத்திற்கு முதலிடம்…

English summary :

Antwerpen-Centraal is the world’s most beautiful station. 
A famous news website ‘Mashable’ has chosen Antwerp’s Central Station ‘Antwerpen-Centraal’ as the world’s most attractive rail station. 
Antwerpen Centraal Belgian Raiway Station

Antwerpen-Centraal  beats, among others, London’s Saint Pancras Railway Station and New York’s Old City Hall Station.  Another Belgian station, Liège Guillemins, just made it into the top-12. Mashable is a British-American news website.

Antwerpen-Centraal is the world’s most beautiful station.

“When travelling by rail, a beautiful station can turn a commute or a cross-country trip into a downright pleasant experience”, Dennis Green writes. “Most people do not associate their public transportation with a work of art, but there are places across the globe that take you into another world before your train even leaves the station.”

Beautiful Begian Raiway station – Antwerpen-Centraal

Antwerpen-Centraal has the honour to top the list, because of its sheer beauty, but also because the experience is so bewildering that experts can’t really put it down to one architectural style. “This monstrous railway station features four separate levels of trains. Its beauty is so unique, experts have difficulty assigning it an architectural style”, Mashable reports. The world’s most beautiful station  is Antwerpen-Centraal

Related posts